سنگ زمرد خواص سنگ زیبا و ارزشمند زمرد

یمینی شریف زمانی در زمینه ی شعر كودك فعالیت می کرد كه كسی به نام كودك در ایران شناخته نمیشد. حال این سوال پیش می آید که چرا بعد از چندین قرن تلاش در این زمینه و بوجود آمدن ابزار دقیق گوهرتراشی، هنوز از تراش کابوشن استفاده می شود؟ یمینی شریف در طول فعالیتهای ادبی خود علاوه بر سرودن شعر به كارهای متنوعی در این زمینه دست زد از جمله نوشتن قصههای منظوم، نمایشنامههای كودكانه، ترجمه اشعار كودكانه خارجی به فارسی،قصهها و نمایشنامههای منثور، ترجمهی داستان،مطالب علمی و مطالب اجتماعی، و نوشتن كتاب اول ابتدایی برای دبستانها. به هر حال، یمینی شریف تنها ی است كه بیشترین تعداد از اشعار او طی بیش از پنجاه و پنج سال به طور مرتب در كتابهای دبستانی آمده است؛ تا جایی كه هم اكنون نیز تنها در كتابهای فارسی دبستان شعر او وجود دارد.

صبحها مدرسه میرویم و بعد از ظهر هم کار میکنیم، البته روزهای تعطیل از کله صبح تا غروب هنگام همراه دوستانم مشغول سنگتراشی هستیم، روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ عدد سنگ پا میزنم درآمد خوبی دارد بیشتر پسانداز میکنم شاید بتوانم روزی با همین پساندازها واحد تولیدی راهاندازی کنم. روزی چند بخدمت حضرت خواجه محمدی مشهور به خواجه قدس سره مشرف شدند وبه طریقه عالیهء خواجگان بهاء الحق والدین نقشبند قدس سره تلقین کردند؛ اگر چه ثمره لطایف غیر ازکسب بایشان عطایی وفضلی میسر تعمیم کسب سلوک کردند چرا که دولت شده بود لاکن ازحضرت مرشد خود صفای باطن همچون دولت دنیا است بظاهر طالب آن وپابند آن همه وقت نعره(هل من مزید میزند) ودرزیادتی حرص او زیاده تر گردد؛ همچنین طالبان علم ظاهر وسالکان روش طریقت درعلم باطن بسنده گی وسیری ندارند ؛ زیرا هرقدریکه چراغ خانه را روشن تر گردانند بهتر است، خلاصه حضرت شیخ زیورالدین مکاشفات فضلی خود را با مکاشفات کسبی خود سنجیدند ، تفاوتی بهم نداشت بشکرانه ایزدی مشغول خیال خود با نواع مکاشفات میبودند و توجه حضرت مرشد ایشان درباره ی شان ازحد بیش بود چونکه درآئینه حال وخیال حضرت شیخ قدس سره مشاهده تجلیات ذاتی وصفایی نهایت مشاهده کردند ، مرشد مبارک شان هرکسی را که جهت ارادت طریقت نزدشان میامد نزد حضرت میرزیورالدین میفرستادند و میفرمودند که این جوان را حق سبحانه تعالی مرتبهء بسی بلند اعطا فرموده.

پادشاه یک حجره درحرم سرای خود به اوداد وحضرت درآنجا به ذکر حق سبحانه تعالی مشغول بودند. پسر گفت نمیدانم هیمن که به حال آمدم همین درویش را دیدم که برابر من نشسته دانستم که ازبرکت توجه ایشان حق تعالی مرا صحت اعطاء نموده ، پادشاه به اعتقاد تمام درقدم ایشان افتاده بسیار پوزش ونوازش معتقدانه نموده فرمودکه ای درویش ازمن چیزی بخواه : فرمود ازشما همین را می خواهم که یک حجره تنها جهت شب باش من بدهید. لذا قدم رنجه نموده درسرای دارالاماره پادشاهی رفته یکی از خادمان پادشاه را گفت که همان پسر مریض را بمن بنمایید تامعالجهء اورا کنم او گفت ای درویش پسر پادشاه درحالت نزع است اکنون ازمعالجه وادعیه گذشته؛ ایشان بی محابا مستانه وار بدر سرای رسیدند ؛ کنیزکی ازدرخانه بگریه بیرون آمده گفت که آقای من فوت شده حضرت قدس سره آن کنیز را مانع گردیدند که این لفظ را مگوی وخود داخل حجره شدند فی الفور توجه نموده پسر پادشاه را جذب مرض کردند که به حال اصلی آمده نشت اما قبلاٌ کنیز مذکور طاقت نیاورده خبرفوت او را به پادشاه واراکین دولت رسانید همه گریبان پاره وگریه وفغان کنان به حجره پسر پادشاه درآمده می بینند که پسر با قلندری نشسته ازدیدن این حادثه عجیبهء پادشاه نزدیک بود که شادی مرگ شود ازپسر پرسیدند که شما چگونه صحت یافتید!

بهتر است بدانید در صورتی که سابقه ترجمه دارید میتوانید با ترجمه مقالات و متون تخصصی از طریق سایتهای فعال یا شبکههای اجتماعی درآمد خوبی را برای خود داشته باشید. خواننده گان نهایت گرامی: اینک آنچه از زندگی نامه حضرت شیخ میر زیورالدین رح به رهنمایی محترم حاجی سید محسن مشهور به بابه صاحب مجاور زیارت حضرت پادشاه صاحب ومتولی خانقاه آن حضرت بدسترس ما قرارگرفته وبا تطابق آن به اسناد موثق دولتی افغانستان که تتبع محمد اکبر ساجد مجله اوقاف سال 1350 ماه ششم ، هفتم وهشتم نقل شده است خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم وامیدوارم درآینده نیز اسناد دست خویش را جهت نشر به اداره جریده ده سبز ارسال دارید.

خداند برای حاجی صاحب سید محسن (بابه صاحب ) اجرجزیل وبی انتها عنایت فرماید. دراول منزل دراستالف اقامت کردند درایامیکه حضرت قطب زمان وغوث آوان حضرت ایشان میر سیف الدین علیه الرحمه درقید حیات بودند گویند که چون حضرت میر زیورالدین ازدشت نزدیک شدند حضرت ایشان صاحب استالف قدس سره بجانب دشت نگران بود چون قافله نزدیک شد کسی بخدمت ایشان فرستاده وآن مبارک رانزدیک خود نشانده برجمال شیخ میرزیورالدین که درآن زمان نهایت حسین بود بنهایت محبت نگاه میکردند تاحینیکه درباطن بعضی ازمریدان ومعتقدان حضرت ایشان خطره راه یافته که مرشد ما همه اوقات ما را ازهمچو نظاره منع میفرمودند که “النظرسهم من سهام الابلیس” وحضرت ایشان امروز در پیشروی این همه مردم بروی برهنه رو چگونه بمحبت مینگرند، حضرت ایشان قدس سره بنور باطن دانستند که درباطن معتقدان خطره راه یافته، فرمودند که ای یاران همچنین است که شما را ازنظاره برهنه رویان مانع میشوم ام درآئینه چهره این جوان نور حضرت سرور کائنات وخلاصه موجودات صلی الله علیه وسلم متجلیست ، پروردگار عالم اورا مرتبهء بسی بلند اعطاء کرده واین جوان ازباطن خود هنوز آگاه نیست؛ زود باشد که تجلی کمالات ذاتی وصفاتی دروجود این جوان چنان جلوه گر گردد که علم عارفان وعقل عاقلان وفکر دانایان دراحوال جذب وقرب این جوان هیچ نرسد وهیچکس ویرا چنانچه است نشناسد.

بعد ازدونیم سال شبی درواقعه دیدند که دوکس می آیند هردو محاسن سفید ومیگویند که برخیز درعقب آنها روان گردید که درباغی رسیدند ، باغ را نور گرفته بود تا پیشتر رفت که حضرت شیخ ازدور نگران بودند بالاخره آن دوکس گفتند : پیشترروایشان ازهیبت آن سردار عالم پیش نمیرفتند تا آنکه انحضرت علیه الصلوة والسلام فرمودند ای فرزند نزدیک بیا تا اینکه پیش رفته نزدیک شدند؛ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستاری بدست پیچیده بودند ؛ سراورا بدست مالیده دستار را بدست مبارک خود برسر اونهاده وگفتند ای فرزند این نسبت اویسی است که ترارسیده است وازآنجا برگشته ازیکی پرسید که آن دوکس که بودند که مرا آوردند گفتند: که یکی شاه خلوتی رح درکوهستان است ودیگر امام یحی ابین زید رح که درجوزجان (سرپل) است باید دانست که معنی ویسی آنست که به اراده خداوند جل علی شانه حضرت سردار انبیاء واولیاء بکسی ازکسان که محبان ومشتاقان راه حقیقت میباشند که بی پیر ومرشد وبی زهد نصیب میشود؛ آنها جوانمردان اند که به صفت خویش کم گشته وبصفات خداوندی متصف وبه جذبه آشکار ودرتوحید فرورفته خلاصه که چون ایشان قدس سره ازخواب برجستند مدت چهار ماه ؛ شب وروز میگریست؛ محبت دنیا ازدل پاکشان بیرون شد ومحبت حق جا گرفت وهمه مالها رابمردمان محتاج وغریب بخشش نمود.

حضرت میر زیور الدین پسرمیرحسین ابن میرعثمان ابن میرحسن ابن میر غزنی ابن میر خانجی ابن میرجهان ابن میراسکان ابن سید کاثون ابن سید محد ابن مالک ابن احمد ابن اسماعیل ابن سید علی ابن سید عیسی ابین حمزه ابن سید عبدالرزاق ابن شیخ عبدالقادر جیلانی رح چون دانسته شد که نسب حضرت سالک مجذوب میر محمد زیورالدین شهید به جناب حضرت غوث ربانی پیوست وتا به خاندان مرتضوی به حضرت رسالت پناهی علیه افضل الصلوة واکمل تحیات میرسد، اکنون نکات چند ازاوایل احوال وسلوک ایشان تحریر میشود تا مخلصان ومعتقدانرا در ارادات صدف وفایده ها حاصل گردد.

مجذوب سالک که درسنه 1151 درپایمنار کابل بشهادت رسیده اند شرح احوال ایشان را میرامام الدین ابن شیخ سعدالدین انصاری غفرالـ.. امروزه باستان شناسان با توجه به طالع بینی نجومی و بررسی فرهنگ های گوناگون ، هر سنگ را نماد متولد یک ماه از سال میدانند که این سنگ ها خواص درمانی و انرژی درمانی برای متولدین ماه مربوطه را به همراه دارد . این ابزار از دو قطعه سنگ تشکیل شده است که با ظرافت تمام تراش می خورد.

بعدازوفات پدر بزرگوار ایشان حضرت میر حسین علیه الرحمه جد بزرگوار مادری ایشان که قطب الاقطاب حضرت میرمحمد فاضل علیه الرحمه که دربرکی برک لوگر امرارحیات مینمودند ایشانرا تحت تربیه خود نگهداشته بودند. حضرت ایشان قدس سره باذن مرشد خود ازبخارا رخصت یافته بجانب کابل از راه ترکستان مراجعت نمودند ؛ قلندرانه مجرد وتنا در شهر اورگنج رسیدند ؛ چه میبیند که مردمان آنولایت همه سیاه پوشیده محزون درماتم نشسته اند؛ درهرطرف که رفتند مردم را بدین منوال ملاحظه نمودند ازیکی جویا شدند که مردمان این شهر چرا بدین طریقت محزون وسیاه پوشند، که مامردم ازعام وخاص با پادشاه خود که (علیمردان قل) نام دارد که ازنهایت محبت واخلاص غم شریک وفدوی ایشان میباشم وایشان بغیرازیک پسر و دختر دیگر فرزندی ندارد ؛ مدتیست که پسر وی دربستر مرضی افتاده الحال قریب الموت میباشد.

اگر شما قصد خرید جواهرات موزانایت به خصوص حلقه نامزدی موزانایت را دارید گام هایی وجود دارد که به شما این اطمینان خاطر را می دهد که محصولی با کیفیت بالایی را گرفتید و بسیار عالی به شریک زندگیتان هدیه داده می شود. چون موبدان زرتشتی این میتراس را فرزند اهورامزدا و همال و برابر او کردند. به من آهسته مادر گفت فرزند! دوسال درعالم خفا طلب حق میکرد بعد اردوسال درصحرای غجدوان جایی است که مرقد منور خواجه چهان درآنجاست ده روز را درآنجا سپری کرده تا شبی درسر مزارفیض آثار در رویا میبیند که خواجه جهان یعنی خواجه عبدالخالق غجدوانی بهمراه خواجه خواجگان حضرت بهاء الحق (حضرت شاه نقشبندقدس سره العزیز) نشسته خواجه جهان گفت که اسپ مرا بیاورید ؛ خواجه نقشبند اسپ ایشانرا آورد؛ خواجه جهان مرا گفت: فرزند سوار شو حضرت شاه نقشبند رکاب اسپ راگرفته دستش برقاش زین نمیرسید؛ خواجه جهان کتفش را گرفته براسپ سوار کرد.

اگرچه نسب بی حسب مقداری ندارد اما لازم است که خانواده های عالی شجره وسلسله خود راتبرکاٌ نگه دارند واکثر اوقات مطالعه نمایند ومتوجه شوند که دراین زمانه ازهم صحبتی جهال وارزال اجتناب کند وهرگاه نسب نامهء خود را بحضرت خاندان نبوی وازجمله دودمان مرتضوی متصل دانند البته ازبرکت فیوض اباء واجداد خود درغیرت آمده رفتار وکردار خویش را مطابق رفتار وکردار اباء واجداد خود سازند. کولهسیستکتومی که جراحیای برای برداشتن کیسه صفراست، یکی از رایجترین جراحیها در بزرگسالان است. هنگامی که مجاری صفراوی مسدود شوند، درد کیسه صفرا در فرد بیمار به وجود میآید. چربیهای اشباع نشده که در آووکادو، روغن زیتون، آجیل ها، روغن کانولا و ماهی وجود دارد برای سلامتی کیسه ی صفرا مفید است.

سنگ های کیسه صفرا در اندازه ها مختلفی موجوداند و می توانند به کوچکی یک شن و یا به بزرگی یک توپ گلف باشند. سنگ ساختمانی به سنگی گفته می شود که به صورت خاص و در ابعاد خاصی برش خورده باشد که در ساختمان ها و کلیه کارهای عمرانی و در تمام محیط ها بکار میرود و اکثرا در نمای ساختمان ها و دیوارهای داخلی و راه پله ها و راه روها و پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

قرن ها از خار مریم برای سم زدایی کبد استفاده شده است. این بلور ها که کاملا در هم بافته اند یکی از بارزترین خصوصیت های سنگ لاشه محسوب می شود. که خوشم میآید از آن؟ از آن جایی که سنگ مرمریت خاصیت آهکی دارد، جذب آب در آن بسیار بالا می باشد و به همین خاطر استفاده از آن در مکان هایی مانند حمام اکیدا توصیه نمی شود. از روغنهای سالم استفاده کنید. یک لیوان آب تازه سیب را تهیه کنید و هر روز آن را بنوشید.

دیدگاهتان را بنویسید